FREE SHIPPING ON NL ORDERS >€50                        KLARNA PAYMENTS AVAILABLE                            SUBSCRIBE AND GET 10% OFF

Terms and conditions

NL Algemene Voorwaarden – UNWIND Jewelry

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Lisa Romee van Deutekom, UNWIND Jewelry

Akkerstraat 1A te BREDA

KvK-nummer: 78204917    

Btw-identificatienummer: NL003299938B91

E-mailadres klantenservice: info@unwindjewelry.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het e-mailadres van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een e-mail naar: info@unwindjewelry.com waarin hij tenminste vermeld:
 2. De reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht
 3. Het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is
 4. De producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 9. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  1. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van de levering.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

ENG Terms and conditions  – UNWIND Jewelry

Table of contents:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The agreement

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

Article 10 – Exclusion of right of withdrawal

Article 11 – The price

Article 1 2 – Compliance and extra guarantee

Article 13 – Delivery and implementation

Article 1 4 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Article 15 – Payment

Ar ticle 16 – Complaints

Article 17 – Disputes

Article 1 8 – Additional or deviating provisions

Article 1 – Definitions

In these conditions the following terms have the following meanings:

 1. Additional agreement : an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are provided by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;
 2. Reflection period : the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 3. Consumer : the natural person who does not act for purposes related to his trade , business, craft or professional activity;
 4. Day : calendar day;
 5. Digital content : data that is produced and delivered in digital form ;
 6. Duration accordance s t a contract that extends to the regular delivery of goods , services and / or digital content for a certain period ;
 7. Durable medium : any tool – including e-mail – that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that facilitates future consultation or use during a period that is geared to the purpose for which the information is intended, and which enables unaltered reproduction of the stored information;
 8. Right of withdrawal : the possibility for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
 9. Entrepreneur : the natural or legal person who offers products, (access to) digital content and / or services to consumers from a distance;
 10. Distance contract : an agreement concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance sales of products, digital content and / or services, whereby exclusive or partial use is made up to and including the conclusion of the agreement. one or more techniques for distance communication;
 11. Model withdrawal form : the European model withdrawal form included in Appendix I of these conditions . Annex I does not have to be made available if the consumer does not have a right of withdrawal with regard to his order;
 12. Technology for distance communication : means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur having to be together in the same room at the same time .

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Lisa Romee van Deutekom, UNWIND Jewelry

Akkerstraat 1A in BREDA

Chamber of Commerce number: 78204917       

VAT identification number: NL003299938B91

E- mail customer service : info@unwindjewelry.com

Article 3 – Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will indicate before the distance contract is concluded how the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
 3. If the distance contract is concluded electronically, by way of derogation from the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that they can be can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be inspected electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
 4. In the event that in addition to these general conditions also specific product – or service conditions are applicable, the second and third paragraph, mutatis mutandis, and may be the consumer himself in the event of conflicting conditions, always rely on the applicable assay that is most beneficial to him .

Article 4 – The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If the entrepreneur uses images , these are a true representation of the products , services and / or digital content offered . Obvious mistakes or errors in the offer are not binding for the entrepreneur.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.

Article 5 – The agreement

 1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
 3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment . If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. Within the legal frameworks , the entrepreneur can – inform himself whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request, stating reasons, or to attach special conditions to the implementation.
 5. The entrepreneur will look at delivery of the product , the service or digital content the following information to the consumer, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium, send:
 1. the e-mail address of the company to which the consumer can go with complaints;
 2. the conditions under which and the way in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
 3. the information about guarantees and after sales service;
 4. the price, including all taxes on the product, service or digital content; insofar as applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or implementation of the distance contract;
 5. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite;
 6. In the event of an extended transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal

For products:

1. The consumer can dissolve an agreement regarding the purchase of a product without stating reasons during a reflection period of at least 14 days . The entrepreneur may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not oblige him to state his reason ( s ) .       

2. The reflection period referred to in paragraph 1 commences on the day after the consumer, or a third party designated by the consumer in advance, who is not the carrier, has received the product, or:       

 1. if the consumer has ordered several products in the same order: the day on which the consumer , or a third party designated by him , received the last product . The entrepreneur may , provided he has clearly informed the consumer about this prior to the ordering process, refuse an order for several products with different delivery times .
 2. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer , or a third party designated by him , received the last shipment or the last part;
 3. in case of agreements for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer , or a third party designated by him , has received the first product.

For services and digital content that is not supplied on a tangible medium:

3. The consumer can dissolve a service agreement and an agreement for the supply of digital content that has not been delivered on a tangible medium for at least 14 days without giving reasons. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not oblige him to state his reason ( s ) .       

4. Said consider in paragraph 3 ime begin on the day following the conclusion of the agreement.       

5. If the entrepreneur consumers the legally required information on the right of withdrawal if the model form is not withdrawal has provided, runs remember t ime off twelve months after the end of the original, in accordance with the preceding paragraphs of this established product reflection .       

6. If the trader has provided information to the consumer as referred to in the preceding paragraph within twelve months after the date of the initial grace period, v erstrijkt the cooling-off period to 14 days after the day the consumer receives that information.       

Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period

1. During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The starting point here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.       

2. The consumer is only liable for the depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.       

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, he must report this within the cooling-off period by sending an email to: info@unwind.jewelry.com in which he at least states:       

 1. The reason for using his right of withdrawal
 2. The order number of the order to which the revocation applies
 3. The products and / or services for which he wants to use his right of withdrawal

2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer will return the product or hand it over to (an authorized representative of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product himself. In any case, the consumer has complied with the return period if he returns the product before the cooling-off period has expired.       

3. The consumer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in its original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.       

4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.       

5. The consumer bears the direct costs of returning the product.       

6. If the consumer withdraws after having first explicitly requested that the provision of the service or the supply of gas, water or electricity that have not been made ready for sale in a limited volume or specific quantity commence during the reflection period, the consumer is the the entrepreneur owes an amount that is proportional to that part of the obligation that has been fulfilled by the entrepreneur at the time of withdrawal, compared to the full fulfillment of the obligation.       

7. If the consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.       

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

1. If the entrepreneur makes the notification of withdrawal by the consumer electronically possible, he will immediately send a confirmation of receipt after receipt of this notification.       

2. The entrepreneur will reimburse all payments made by the consumer, including any delivery costs charged by the entrepreneur for the returned product , without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the withdrawal. Unless the entrepreneur offers to collect the product himself, he may wait to repay until he has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, whichever is the earlier.       

3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer has used for reimbursement, unless the consumer agrees to a different method. The reimbursement is free of charge for the consumer.       

4. If the consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the entrepreneur does not have to repay the additional costs for the more expensive method.       

Article 10 – Exclusion of right of withdrawal

The entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:

 1. Products or services whose price is dependent on fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence and which may occur within the withdrawal period ;
 2. Agreements concluded during a public auction . Under a public auction shall mean e e n method of sale where goods, digital content and / or services by the trader offered to the consumer who attends or the opportunity will be personally present at the auction, conducted by an auctioneer, and whereby the successful bidder is obliged to purchase the products, digital content and / or services;
 3. Service contracts, after full performance of the service, but only if:
 1. the performance has begun with the express prior consent of the consumer; and
 2. the consumer has stated that he will lose his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has fully performed the agreement;
 1. Package travel as referred to in Article 7: 500 of the Dutch Civil Code and passenger transport contracts;
 2. Service agreements for the provision of accommodation, if a specific date or period of performance is provided for in the agreement and other than for residential purposes, goods transport, car rental services and catering;
 3. Conventions with respect to leisure activities, as a specific date or period of execution in the arrangement thereof is provided;
 4. Products manufactured according to the consumer’s specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
 5. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;
 6. Sealed products that are not suitable to be returned for reasons of health protection or hygiene and of which the seal has been broken after delivery;
 7. Products that are irrevocably mixed with other products after delivery due to their nature;
 8. Alcoholic drinks, the price of which was agreed upon at the conclusion of the agreement, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on fluctuations in the market over which the entrepreneur has no influence;
 9. Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which has been broken after delivery;
 10. Newspapers, magazines or magazines, with the exception of subscriptions to these;
 11. The delivery of digital content other than on a tangible medium, but only if:
 1. the performance has begun with the express prior consent of the consumer; and
 2. the consumer has stated that he thereby loses his right of withdrawal.

Article 11 – The price

 1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and / or services being offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates .
 2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:

a.these are the result of statutory regulations or provisions; or

b. the consumer has the authority to cancel the agreement on the day on which the price increase takes effect.

 1. The prices stated in the offer of products or services include VAT.

Article 12 – Compliance with the agreement and extra guarantee

 1. The entrepreneur is sure that the products and / or services meet the contract specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
 2. The entrepreneur does not guarantee that the product is suitable for other than normal use.
 3. An extra guarantee provided by the entrepreneur, his supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement if the entrepreneur has failed to fulfill his part of the agreement .
 4. An additional guarantee is understood to mean any obligation of the entrepreneur, his supplier, importer or producer in which he grants the consumer certain rights or claims that go beyond what he is legally obliged to do in the event that he has failed to fulfill his part of the agreement.

Article 13 – Delivery and implementation

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur .
 3. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders with due speed, but no later than 30 days , unless a different delivery period has been agreed . If delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after placing the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs and is entitled to any compensation.
 4. After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately repay the amount paid by the consumer .
 5. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated representative made known to the entrepreneur , unless expressly agreed otherwise.

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Cancellation :

 1. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.
 2. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time by the end of the specified term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of at least highest one month.
 3. The consumer can the agreements mentioned in the previous paragraphs:

– cancel at any time and not be limited to cancellation at a specific time or in a specific period;         

– at least cancel in the same way as they entered into by him;         

– always cancel with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.         

Elongation :

 1. A contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly renewed or renewed for a specific period. 
 2. Contrary to the previous paragraph, an agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines may be tacitly renewed for a fixed period of a maximum of three months, if the consumer opposes this extended agreement. can cancel the end of the extension with a notice period of no more than one month.
 3. A contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of no more than one month . The notice period is a maximum of three months in the event that the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.
 4. An agreement with a limited duration for the regular delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically at the end of the trial or introductory period.

Duration :

 1. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may cancel the agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness oppose termination before the end of the agreed term. .

Article 15 – Payment

 1. Unless otherwise stipulated in the agreement or additional conditions, the amounts owed by the consumer must be paid within 14 days after the start of the cooling-off period , or in the absence of a cooling-off period within 14 days after the conclusion of the agreement . In the case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement.
 2. When selling products to consumers, the consumer may never be obliged in general terms and conditions to pay more than 50% in advance. When advance payment has been stipulated, the consumer cannot assert any rights whatsoever regarding the execution of the order or service (s) before the stipulated advance payment has been made.
 3. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
 4. If the consumer does not fulfill his payment obligation (s) on time, after he has been informed by the entrepreneur of the late payment and the entrepreneur has granted the consumer a period of 14 days to still fulfill his payment obligations, after the failure to pay within this 14-day period , the statutory interest is due on the amount owed and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500 ; 10% over the next € 2,500 and 5% over the next € 5,000 with a minimum of € 40. The entrepreneur can deviate from the stated amounts and percentages in favor of the consumer.

Article 16 – Complaints procedure

 1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the performance of the agreement must be submitted to the entrepreneur fully and clearly described within a reasonable time after the consumer has discovered the defects .
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will reply within 14 days with a confirmation of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.

Article 17 – Retention of title

 1. Ownership of the delivered products will only pass to the consumer after he has paid the total amount owed to the entrepreneur. The risk of the products transfers to the consumer at the time of delivery.

Article 18 – Additional or deviating provisions

1. Contracts between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law.  

2. Entrepreneur is entitled to change these general terms and conditions. Changes to these terms and conditions are only effective after they have been published, on the understanding that in the event of applicable changes during the term of an offer, the provision that is most favorable to the consumer will prevail.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   bredafree Get 4,95 off Free shipping als je uit Breda komt
   elida1oorbel Get 19,99 off
   frederique Get 4,95 off
   freebreda Get 4,95 off
   groendijk30 Get 30% off
   hoegg20 Get 25% off
   jessy20 Get 20% off
   lisatesttest Get 5,00 off
   marie25 Get 25,00 off
   Unavailable Coupons
   aimee10 Get 10% off
   back20 Get 20% off
   cas35 Get 35,00 off
   dalia25 Get 25,00 off
   evahovenkamp10 Get 10,00 off
   freeshipping Get 0,00 off
   giftcard8479 Get 50,00 off
   lisaromee25 Get 25% off
   mariah20 Get 20% off
   mollie3499 Get 34,99 off
   outofoffice Get 15% off